Glossarium

Verklarende woordenlijst (alfabetisch)

Accumulatieverwarming
Bij accumulatieverwarming wordt de warmte die 's nachts werd geaccumuleerd, overdag vrijgegeven via de radiatoren of de vloer.

Beheer van het distributienet
De distributienetbeheerders (DNB) staan in voor de plaatselijke distributie van elektriciteit via hoogspanningsleidingen naar elk aansluitpunt (particulieren en bedrijven).

Bijdrage op de energie
De bijdrage op de energie is een accijns die door de federale regering geheven wordt op het verbruik van elektriciteit en aardgas. Deze bijdrage wordt u door Ebem aangerekend, waarna Ebem deze doorstort aan de federale overheid.

Biomassa
De biomassa wordt gevormd door alle hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong, die als energiebron kunnen dienen.

Brent
Brent is de naam van een oliebron en de wereldwijde referentie voor ruwe aardolie, omdat de prijs ervan bepalend is voor 60% van de wereldwijd gewonnen olie.

Broeikasgassen
Broeikasgassen zijn gassen met zodanige fysische eigenschappen dat hun aanwezigheid in de aardatmosfeer bijdraagt tot een broeikaseffect (natuurlijke opwarming van de atmosfeer) aan het aardoppervlak. Tot deze gassen behoren hoofdzakelijk waterdamp (H2O), koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4).

CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)
De CREG heeft twee belangrijke opdrachten: enerzijds geeft ze advies aan de overheid en anderzijds heeft ze een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen.

Daluren
Het vroegere "nachttarief". Het tarief loopt, afhankelijk van uw netbeheerder, van 22 of 23 u tot 7 of 8 u 's morgens en gedurende gans het weekend.

Distributiekosten
De distributiekosten worden gefactureerd door de DNB, en zijn de kosten voor de distributie van elektriciteit tussen het distributienet en uw aansluitpunt. DNB (Distributie netbeheerder)de zuivere en de gemengde. Een zuivere DNB wordt exclusief door een intercommunale beheerd, terwijl een gemengde DNB door Electrabel en een intercommunale samen wordt beheerd.

Distributienetbeheerder (of DNB)
Distributienetbeheerders verzorgen het net : zij voorzien leidingen, plaatsen meters, verzorgen de aansluitingen en doen de jaarlijkse meteropnames. Hiervoor rekenen zij distributiekosten aan.De distributiekost is de kost voor het gebruik van de verbindingen en/of leidingen waarlangs de energie (elektriciteit en aardgas) tot in uw woning komt en wordt door de distributienetbeheerder aan Ebem aangerekend. Ebem rekent deze kost van de distributienetbeheerder gewoon aan u door, in functie van uw verbruik.

Domiciliëring
Domiciliëring is de automatische betaling van maandelijkse facturen door de bank. Deze wijze van betaling biedt vele voordelen. 1) Uw betalingen gebeuren op een vaste dag - 2) U hebt minder papierwerk - 3) U loopt geen risico op aanmaningskosten - 4) U behoudt de controle op uw betalingen - 5) De betaling van de jaarlijkse verbruiksfactuur gebeurt pas na uw goedkeuring. Als u beslist om uw facturen via domiciliëring te betalen, schenkt Ebem u een korting van 10 euro (verrekend met de jaarlijkse verbruiksfactuur. Op voorwaarde dat de domiciliëring actief is gedurende de volledige duur van uw contract en op het moment van de jaarlijkse verbruiksfactuur. Bij domiciliëring voor elektriciteit en aardgas ontvangt u slechts 1 maal 10 euro korting).

Duur van het contract
Bij Ebem zijn alle contracten van onbepaalde duur. U kan dus iedere maand opzeggen met inachtname van de wettelijke opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

EAN-code
De EAN-code bestaat uit 18 cijfers die een aansluiting voor gas en/of elektriciteit aangeven. Er wordt geen klant mee geïdentificeerd, maar een fysiek aansluitingspunt. In België beginnen alle EAN-codes met het getal 54.

Elektriciteitsleverancier
Sinds de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in januari 2002 is de elektriciteitsleverancier de commerciële gesprekspartner van de eindklant, zodra die in aanmerking komt en op het net is aangesloten. Elke leverancier moet een leveringsvergunning hebben, uitgereikt door de gewestelijke openbare overheid. De elektriciteitsleverancier staat op dit ogenblik dus los van de productie, het transport en de distributie van elektriciteit.

Elektriciteitsmeter
De elektriciteitsmeter meet de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en wordt jaarlijks, maandelijks of dagelijks opgenomen, afhankelijk van het vermogen van uw elektrische installatie (zie Meterstanden). Er bestaan twee types van meters: de enkelvoudige teller en de tweevoudige uurteller. Elk tellertype kan aan een nachtteller worden gekoppeld.

Elektriciteitsproducent
De elektriciteitsproducent produceert al dan niet hernieuwbare energie, die hij aan het transportnet toevoert.

Elia
Elia is de beheerder van het Belgisch hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit van de elektriciteitsproducenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers

Energie-indexen
De energie-index kunnen afhangen van verschillende parameters zoals consumptie, olie, beursnoteringen, overheden... enz. Zij kunnen maandelijks, drie- of zesmaandelijks en jaarlijks variëren.

Energielabel
Het Energielabel geeft aan hoeveel energie een toestel verbruikt in vergelijking met gelijkaardige apparaten. Een toestel met een A-label is het zuinigst; een G-label het minst zuinig. Op de grote elektrische huishoudtoestellen is het Energielabel verplicht. Het staat afgebeeld op de verpakking. Vaak worden naast het verbruik ook andere kenmerken op het label toegelicht zoals bijvoorbeeld het waterverbruik of het geluidsniveau.

Enkelvoudige meter
De enkelvoudige meter is ideaal als u weinig elektriciteit verbruikt gedurende de daluren (nacht en weekend). Er wordt bij deze meter geen onderscheid gemaakt in de elektriciteitsprijs tussen piek- en daluren.

Exclusief Nachtteller
Als u een boiler hebt,kan die op de exclusief nachtteller worden aangesloten. Dit tellertype wordt uitsluitend gebruikt bij toestellen voor elektrische accumulatieverwarming die uitsluitend tijdens de nacht worden gevoed. Deze teller heeft een eigen EAN-code en wordt dus afzonderlijk van uw klassieke (enkelvoudige of tweevoudige) teller opgenomen.

Federale bijdrage
De federale bijdrage is een bijdrage die door de federale overheid opgelegd wordt, zowel op het verbruik van elektriciteit als van aardgas. De federale bijdrage op aardgas moet de werkingskosten van de CREG dekken en dienen ter financiering van de verplichtingen als gevolg van de denuclearisering van de nucleaire sites BP1 en BP2 in Mol-Dessel, het federale beleid tegen de uitstoot van broeikasgassen, de sociale maatregelen voor OCMWs in het kader van de energielevering aan minderbedeelden en de reële nettokost van de toepassing van de maximumprijzen. De federale bijdrage op aardgas moet de werkingskosten van de CREG dekken en dienen ter financiering van de sociale maatregelen voor OCMWs in het kader van de energielevering aan minderbedeelden.

Fluxys
Fluxys is de transportnetbeheerder voor aardgas. Voor meer info zie www.fluxys.be

FOD Economie
Federale Overheidsdienst Economie. Hier kan u terecht voor de aanvraag van uw energietoelage. Ook klachten over onregelmatigheden op uw factuur, als het gaat over betwistingen van algemene voorwaarden, foute berekeningen kan u aan hen overmaken.

Garantie van oorsprong
Garanties van oorsprong zijn labels die worden uitgereikt aan op afval gestookte warmte- en krachtcentrales en centrales die op basis van hernieuwbare energieën stroom produceren, als waarborg van hun groene oorsprong. Een producent ontvangt een garantie van oorsprong voor de productie van een MWh groene elektriciteit. Garanties van oorsprong worden uitgereikt door controle-instellingen die door de regionale overheid zijn goedgekeurd, en worden gebruikt bij de communicatie met de eindgebruikers (particulieren en bedrijven).

Geïndexeerde prijzen
De prijs van elektriciteit, uitgedrukt in eurocentiemen per kilowattuur, kan vast of geïndexeerd zijn. Geïndexeerde prijzen variëren maandelijks tijdens de duur van de contractperiode. Deze prijzen worden geïndexeerd op basis van parameters die maandelijks worden gepubliceerd door de Minister van Energie, en hangen af van de consumentenprijsindex, de inflatie en de energie-index. Aangezien deze parameters dalen/stijgen, dalen/stijgen ook geïndexeerde prijzen tijdens de duur van de contractperiode.

Gereglementeerde kosten
De gereglementeerde kosten zijn alle kosten die door de (federale en gewestelijke) overheid worden gefactureerd via belastingen, taksen en bijdragen, en de kosten voor distributie en transport. De energieleverancier treedt op als tussenpersoon en int alle gereglementeerde kosten om ze over te maken aan de bevoegde overheid.

Groenestroomcertificaat
Groenestroomcertificaten worden uitgereikt door de gewestelijke regulatoren en certificeren de groene oorsprong van de elektriciteit die door een installatie wordt geproduceerd. Elk jaar moeten de leveranciers een bepaalde hoeveelheid groenestroomcertificaten voorleggen aan de bevoegde gewestelijke overheid om aan de gewestelijke vereisten te voldoen. Dit betekent dus dat de leverancier groenestroomcertificaten koopt bij een producent van groene energie. Leveranciers die niet aan deze verplichting voldoen, moeten een boete betalen aan de gewestelijke regulator.

Hernieuwbare energie
Hernieuwbare energie is een energiebron die vrij snel kan worden vernieuwd, zodat ze op een menselijke tijdschaal als onuitputtelijk kan worden beschouwd. Het hernieuwbare karakter van energie hangt af van de snelheid waarmee de energiebron zichzelf vernieuwt, maar ook van de snelheid waarmee ze wordt verbruikt. Zo kan hout, dat zichzelf vernieuwt, als een hernieuwbare energiebron worden beschouwd zolang meer hout wordt geproduceerd dan er wordt verbruikt.

Hub Zeebrugge
HUB de index is in EUR/MWh voor de forward aardgascontracten te Zeebrugge zoals gepubliceerd in pence per therm in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, UK, onder de titel van "Heren Monthly Indices" en de ondertitel van "Zeebrugge Hub". De index voor de maand van levering zal deze zijn die gepubliceerd wordt in ESGM op de eerste marktdag van diezelfde maand. De Zeebrugge Hub index voor het aardgas in pence per therm wordt omgezet in EUR/MWh op basis van het maandelijks gemiddelde van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de GBP van de maand die aan de maand van levering onmiddellijk voorafgaat, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en op basis van de omzettings-coëfficient 1 therm (15° C) = 0,0292768 MWh (25° C). Het eindresultaat wordt afgerond na 3 decimalen. De HUB is de tegenhanger van de TTF-notering op Ice-endex (zie verder).

Ice-Endex (vroeger Endex)
Energiebeurs in de Benelux waarop zowat alle energieleveranciers actief zijn : de beurs geeft de evolutie weer van de marktprijs voor de elektriciteit geleverd aan het Belgisch net. Hierbij wordt rekening gehouden met de prijsevolutie op de OTC-markt . De afkorting OTC staat voor "Over The Counter" of in verstaanbare taal "onderhandelde contracten tussen de verschillende partijen". Door Ebem wordt een energieprijs berekend aan de hand van de officiële slotkoersen die iedere dag worden bekendgemaakt op de website van de Endex-beurs. De Endex-noteringen worden uitgedrukt in Eur/MWh. In de formule op de tariefkaarten wordt dit omgezet naar cEur/kWh. Dit geldt zowel voor Elektriciteitsnoteringen (Endex) als Aardgasnoteringen (TTF-index).

Inschrijvingsdatum
De inschrijvingsdatum van het leveringscontract is de datum waarop u het contract ondertekent. Dit een andere datum dan de datum waarop de levering van elektriciteit aanvangt: bij de ondertekening van het contract kiest u vanaf wanneer u elektriciteit geleverd wilt krijgen (één tot vijf maanden na ondertekening van het contract).

Kosten Groene Stroom
Om het broeikaseffect en de CO2-uitstoot te beperken, promoot de overheid de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen, de zogenaamde groene energie en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppelingseenheden. Concreet betekent dit dat de bevoegde overheden een systeem van quota en groenestroom- en/of warmtekrachtkoppelingscertificaten hebben ontwikkeld: de wetgever verplicht iedere leverancier een bepaald percentage van de geleverde elektriciteit te produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppelingseenheden (= quota). Om te bewijzen dat hij hieraan voldoet, moet de leverancier groenestroom- en/of warmtekrachtkoppelingscertificaten voorleggen aan de regionale regulatoren. Als hij deze verplichting niet nakomt, moet hij een boete betalen per ontbrekende groenestroom- of warmtekrachtkoppelingscertificaat. De quota evolueren elk jaar en verschillen per regio.

Kosten WKK
Om het broeikaseffect en de CO2-uitstoot te beperken, promoot de overheid de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen, de zogenaamde groene energie en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppelingseenheden. Concreet betekent dit dat de bevoegde overheden een systeem van quota en groenestroom- en/of warmtekrachtkoppelingscertificaten hebben ontwikkeld: de wetgever verplicht iedere leverancier een bepaald percentage van de geleverde elektriciteit te produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppelingseenheden (= quota). Om te bewijzen dat hij hieraan voldoet, moet de leverancier groenestroom- en/of warmtekrachtkoppelingscertificaten voorleggen aan de regionale regulatoren. Als hij deze verplichting niet nakomt, moet hij een boete betalen per ontbrekende groenestroom- of warmtekrachtkoppelingscertificaat. De quota evolueren elk jaar en verschillen per regio.

Meterhuur
De meterhuur is een vergoeding voor de meter die uw verbruik registreert. De meterhuur is een vast onderdeel van het distributienettarief voor elektriciteit.

Meterstanden
De meterstanden worden opgenomen door een onderneming die voor elk gewest verschillend is: in Vlaanderen verzorgt uw netbeheerder deze opnames. Voor particulieren en bedrijven met een capaciteit van minder dan 56kVA worden de meterstanden maandelijks of jaarlijks manueel opgenomen. Voor ondernemingen met een capaciteit van meer dan 56kVA worden de meterstanden automatisch om de 15 minuten opgenomen.

Piekuren
Die verschillen per regio. In de meeste regio's vallen de piekuren van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 22 uur. Vraag aan uw distributienetbeheerder welke piekuren er gelden voor uw regio.

REG
Rationeel EnergieGebruik betekent verstandig en verantwoord omspringen met energie.

Regulatoren
De verschillende regulatoren moeten erover waken dat de wettelijke normen en kwaliteitsvereisten worden nageleefd door de verschillende actoren op de energiemarkt. Ze zijn aangesteld door de overheid, van wie ze exclusief afhangen. Er bestaat een federale regulator, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), en drie gewestelijke regulatoren: In Vlaanderen is dat de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Sociaal Tarief
Het Sociaal Tarief geldt voor residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, zoals bepaald door de Ministeriële Besluiten van 20 maart 2007. De tarieven zijn voorbehouden aan personen die, overeenkomstig deze wetgeving, genieten van een leefloon van het OCMW, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een tegemoetkoming aan gehandicapten (blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65%), een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, een integratietegemoetkoming aan gehandicapten, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming voor hulp van derden, een tegemoetkoming van het OCMW in afwachting van één van de voorgaande tegemoetkomingen, of een financiële sociale steun verstrekt door het OCMW aan bepaalde geregulariseerde vreemdelingen.

Sociale leverancier
Indien een klant niet tijdig zijn energierekeningen betaalt, en nadat de leverancier de wettelijk voorziene procedures heeft gerespecteerd, kan de leverancier het contract met de klant beëindigen. Voor bepaalde categorieën residentiële klanten voorziet de huidige regionale wetgeving dat de klant in zo'n geval niet wordt afgesloten maar dat een sociale leverancier, namelijk de distributienetbeheerder, deze klant verder van elektriciteit en/of aardgas zal voorzien, aan bepaalde voorwaarden.

Transmissienetbeheerder
De transmissienetbeheerder vervoert de geproduceerde elektriciteit via hoogspanningsleidingen naar de distributienetbeheerders (DNB) en de industriële grootverbruikers. In België werd de maatschappij Elia door de federale regering aangewezen als nationaal transmissienetbeheerder.

Transportkosten
De transportkosten worden gefactureerd door Elia, de beheerder van het transportnet, en zijn de kosten voor het transport van de elektriciteit tussen de elektriciteitscentrale en het distributienet.

TTF
Index van aardgasnotering op de Ice-Endex beurs welke via OTC-onderhandelingen tot stand komt. (zie Ice-endex)

Tussentijdse factuur
De tussentijdse factuur (of voorschotfactuur) is de factuur die u ontvangt met forfaitaire bedragen. Zo hoeft u uw jaarlijkse elektriciteits- en aardgasfactuur nooit in één keer te betalen.

Tweevoudige uurteller
Met de tweevoudige uurteller kan het elektriciteitsverbruik tijdens de uren van hoogtarief (overdag) en de uren van laagtarief (nacht en weekend) afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Vaste prijzen
De prijs van elektriciteit, uitgedrukt in eurocentiemen per kilowattuur, kan vast of geïndexeerd zijn. Een vaste prijs heeft dus een onveranderlijke koers over de hele contactperiode voor de levering van elektriciteit.

Verbruiksfactuur
Elk jaar ontvangt u een jaarfactuur (verbruiksfactuur) met de afrekening van uw energieverbruik van het voorbije jaar. De factuur wordt berekend op basis van uw verbruik, zoals bepaald door het meteropnamebedrijf aan de hand van uw meterstanden.

VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt)
De Vlaamse regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt : op hun website kan u een prijsvergelijking maken ; je vindt er bovendien tal van informatie over de energiemarkt. Bij eventuele klachten over je leverancier kan je ook bij hen terecht.

Warmtekrachtcertificaat
Warmtekrachtcertificaten worden uitgereikt door de gewestelijke regulatoren en certificeren de groene oorsprong van de elektriciteit die door een installatie wordt geproduceerd. Elk jaar moeten de leveranciers een bepaalde hoeveelheid warmtekrachtcertificaten voorleggen aan de bevoegde gewestelijke overheid om aan de gewestelijke vereisten te voldoen. Dit betekent dus dat de leverancier warmtekrachtcertificaten koopt bij een producent van energie d.m.v. warmtekrachtkoppeling. Leveranciers die niet aan deze verplichting voldoen, moeten een boete betalen aan de gewestelijke regulator.

Warmtekrachtkoppeling
Warmtekrachtkoppeling is de gelijktijdige productie van warmte (thermische energie die wordt gebruikt voor verwarming en warmwaterproductie) en elektriciteit (mechanische energie die met een wisselstroomgenerator in elektrische energie wordt omgezet).

Waterkrachtenergie
Waterkrachtenergie is de energie die wordt voortgebracht bij de verplaatsing of accumulatie van een onsamendrukbare vloeistof zoals water.

Watt en wattuur
In elektriciteit is Watt de eenheid van het vermogen van een systeem met een stroomintensiteit van 1 ampère onder een spanning van 1 volt. De kilowattuur (symbool: kWh) is een praktische meeteenheid voor energie, waarmee de energie wordt uitgedrukt die door een toestel met een vermogen van een kilowatt (1.000 Watt) tijdens een uur werking wordt verbruikt (1 kilowatt x 1 uur).

Windenergie
Windenergie is de energie die door de wind wordt voortgebracht via een geschikte windgenerator, zoals een windturbine of een windmolen.

Zonne-energie
Zonne-energie is de energie die de zon voortbrengt via haar straling, rechtstreeks of onrechtstreeks (verspreiding van straling via de atmosfeer). Zonne-energie kan in andere vormen van energie worden omgezet, zoals warmte of elektriciteit. Bij uitbreiding wordt deze term ook gebruikt voor elektriciteit of warmte die door zonne-energie wordt opgewekt.

Contacteer ons

  • Ebem BV
  • Leopoldstraat 10 bus 001
  • 2330 Merksplas
  • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven

Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) om informatie te verzamelen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Wij maken ook gebruik van sociale media plugins, waarvoor ook cookies worden gebruikt. Voor alle niet-essentiële of niet-functionele cookies vragen wij steeds uw toestemming alvorens deze te plaatsen. U kan uw keuze hieronder meedelen. Als u hier eerst meer informatie over wilt, verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Alle cookies aanvaarden Alle cookies weigeren Voorkeuren instellen
});